วันเข้าพรรษานั้น เป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งมีความหมายว่า จำพรรษา หรือพักฝนน่นเอง เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา พระภิษุสงฆ์จะต้องอยู่จำวัด ณ วัดใดวัดหนึ่งในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั่นเอง วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา

ประวัติเล่าต่อกันมาว่า วันเข้าพรรษานั้น เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล เนื่องจากความเดือดร้อน และความกังวลของประชาชนที่ทำลังเข้าสู่ฤดูกาลหว่านต้นข้าว และพืชพรรณต่าง  ๆ จะต้องถูกเหยียบโดยมิได้ตั้งใจ จากการทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาและโปรดสัตว์ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งการออกธุดงค์นี้ทำให้พระภิกษุสงฆ์จะต้องไปในสถานที่ต่าง  ๆและเมื่อพระสงฆ์มากขึ้น ก็ทำให้พืชผลของชาวบ้านเสียหาย ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดและวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำวัดตลอดระยะเวลา 3 ดือน คือตั้งแต่แรม 1 คำ เดือน 8 จนถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี แต่ก็ได้ยกเว้นบางกิจธุระที่ไม่สามารถเดินทางกลับมาจำพรรษาในทีเดิมได้ภายในวันเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์สามารถค้างอ้างแรม ณ ที่นั้น ๆ ได้แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน กิจธุระเหล่านั้นได้แค่ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภิกษุสงฆ์ ไปเยี่ยมบิดามารดที่เจ็บป่วย ไปธุระของสงห์ และ ทายานิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศล

ซึ่งการที่ออกกฎเช่นนี้ถือว่าเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านซึ่งจะได้เดินทางมาทำบุญทำทานที่วัดมากขึ้น รักษาศีล และชำระจิตใจรวมถึงชายที่มีคุณสมบัติครบตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระในช่วงนี้รวมถึงการบวชเณรเพื่อเป็นช่วงเวลาสั้น 3 เดือน ครั้งต่อไปชาวพุทธชอบทำบุญวันออกพรรษา ด้วยอะไร และอย่างไรบ้างเราจะมาอัพเดทต่อครับ

Comment

Comment:

Tweet